کابالا چیست؟

نوظهوربودن این آیین راتوجیه کنند به عبارت دیگرآنهامعتقدنداین آیین قرنهادردل علماوروحانیون یهودی محفوظ بوده واین شرایط خاص زمانی بوده که اجازه نداده است تاکنون این آیین معرفی شودوحتی کاررابه جایی رسانده اندکه مدعی هستند پیامبران بزرگی همچون حضرت عیسی مسیح نیز ازپیروان ومبلغان این آیین بودندوتنهابدلیل شرایط زمانی حاضربه افشای کامل اسرارآن نشده اند.بااین ترفندتلاش کرده اندتاپیروان دین مسیح رانیزبه سوی خودجلب کنندوازاینرو کابالا به شکلی تلفیقی ازیهودیت ومسیحت شده است.

        کابالیست هاباتوجه به دراختیارداشتن امکانات سینمایی وتبلیغی صهیونیستهاسعی دارندتاپیروان این تفکررادرطول تاریخ گسترش دهندبطوریکه دربرخی آثارتلاش کمرده اند افلاطون داوینچی نیوتن وحتی اسکندرمقدونی رایک کابالیست جلوه دهند.

        کتاب مقدس پیروان کابالا "زوهر" نام دارد"زوهر" به معنی "درخشندگی" است و توسط شخصی بنام "شیمون بن یوشع" در قرن دوم میلادی به زبان "آرامی" نوشته شده است.این کتاب مشتمل بر18 صحیفه است که حاوی برداشتهای خاص ومبهمی از تورات و علوم دینی باستانی و عتیق، وهمچنین بحثهایی از پیدایش جهان بصورت  روایت اسطوره ای و روانشناسی رمزالود است.

 

 

        نکته مهم اینکه از این کتاب درختی استخراج شده بنام سفیروت(Sephirot) یعنی  "شمارگان" .اصول ومبنای اعتقادی کابالادرواقه همین درخت تمثیلی است . به هریک ازشاخه های این درخت "سفیره " گفته می شود.این سفیره هاعبارتند از:

     1.  کتر: به معنی تاج اعلای خداوندو نور ازلی و ابدی بوده  و در اسم یهوه تجلی می‌یابد. (من هستم آن‌که هستم.)

     2.  حکماه: به معنی دانش و خرد جاودان و اندیشه ازلی خداوند است که در وحی مستقیم به موسی تجلی می‌یابد.

      3.    بیناه: به معنی عقل و برهان است.

      4 .    حسد: به معنی عشق و مهربانی خداوند و رحمت او نسبت به بندگانش است.

      5.  گوورا: به معنی داوری و تنبیه سخت در روز جزا و اقتدار و قدرت و نیروی ازلی و ابدی خداست.

      6.    تیفئرت: به معنی عدل بوده واز شقفت یا زیبایی خدا سرچشمه می‌گیرد.

      ۷ .    نیصاح: به معنی نهایت  صبر خداوند و نیز قریحه مقتدرانه او است.

      8.    هود: یعنی عظمت خداوند.

      9.    یسود: دربردارنده نیروهای آفریننده خداوند است .

      10.        ملخوت: یعنی ملکوت خداوند که معمولاً در زوهر به نام کنیسه اسرائیل توصیف می‌شود.

 

 نکته بسیارمهم اینست که کابالیست هااین درخت راکاملادروجودآدمی منبعث می بینند و آن رادرغالب نه شاخه که ازوجودمطلق انسان سرچشمه می گیردمتجلی می بینند.

 

 

                   معادل انسانی درخت کابالا

بنیانگذارویابه قولی احیاگر!!این فرقه فردی است به نام فیلیپ برگ.درحال حاضراویک یهودی هشتادوچندساله بوده و نام اصلیش نیز "فیوال گروبرگ" است.وی سازمانی با عنوان "مرکز اموزش کابالا" برای جذب چهرهای هالیوودی درلوس آنجلس بناکرد. همسرش "کارن" در کارآموزش   و دو پسرش ، "مایکل" و "یهودا"، در امور مالی مرکز به او کمک میکنند.ازاین فردوخانواده اش تصاویرزیادی منتشرنشده وغالباسعی می کنندکمتردرمحافل ومجامع ظاهرشوند.

 

نکته قابل توجه درفرقه کابالااینست که برخلاف دین یهودکه هیچ گونه امکان ورودبه آن وجودنداردوکاملا نژادی محسوب می شوددر آیین کابالا محدودیتی از بابت ورود وجود نداشته وازاینرورهبران این فرقه باجذب چهره های سرشناس هنری ؛ورزشی وسینمایی تلاش می کنندتاهرروزبرپیرو.ان خودکه عموما ازمیان قشرجوان هستند بیافزایند.درحال حاضر افرادی مثل  سناتور جان کری(سناتور دمکرات امریکا)،دیوید بکهام(فوتبالیست) و همسرش ویکتوریا ادامز  (خواننده و مدل)،مدونا(خواننده)،بریتنی اسپیرز(خواننده) و دمی مور(بازیگر) که ازچهره های معروف وپرطرفدارهستندعضو این فرقه شده اندوباتوجه به محبوبیتشان بخصوص دربین جوانان ونوجوانان به تبلیغ برای این فرقه می پردازند.

جالب است بدانیم  سه شخصیت اخر توسط شخص فلیپ برگ  با وعده "کسب اگاهی" ، "داشتن اعمال جنسی بهتر" و "زندگی جاودان" به این فرقه گرویدند وبخصوص مدونا آوازه خوانی که کارخود راازفاحشه خانه های بین المللی آغاز کردوبه خوانندگی رسیدپس از گرویدن به کابالا  نام خود را به اِستِر (Esther)  ،یکی از شخصیتهای کتاب مقدس، تغییر داد.

 متاسفانه شاهدیم که درسالهای اخیر درگوشه وکنارکشور بخصوص شهرهای بزرگی همچون تهران اصفحان وشیراز زمزمه های تبلیغ این تفکرمنحرف صهیونیستی درکنارفرقه های منحطی همچون شیطان پرستی  به گوش می رسد. مبلغین این تفکرات بامعرفی کابالا به عنوان دینی جامع وفراترازادیان دیگرکه باارائه انواع آزادی های منع شده درادیان دیگرانسان رابه کمال می رساندسعی می کنندهرروزبیش ازپیش جوانان رااغواء کنندومتاسفانه مسولین فرهنگی ماهمچون همیشه بی توجه به این فرآیندهای برنامه ریزی شده سردرلاک خودفروبرده اندوسعی درنادیده گرفتن تمام این حرکتهادارند 

/ 0 نظر / 380 بازدید